Metoder

En evidensbaserad praktik

 Vi använder oss av moderna terapeutiska och pedagogiska metoder som grundar sig på empiri och  evidens , vilket innebär att vi väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och erfarenheter med den enskildes situation och förutsättningar.

I verksamheten finns kompetens i flera program och metoder för att matcha specifika uppdrag (se höger spalt).

I HVB-verksamheten använder vi ett ungdomsanpassat 12-stegsprogram.  Verksamheten har goda kunskaper i BBIC (barns behov i centrum) och följer dess utveckling och revideringar.

Metoder vi använder

  •   Kriminalitet som livsstil (MI/KBT baserat)
  •   Ungdomsinriktat 12-stegsprogram
  •   Individuell samtalsterapi KBT/MI
  •   Upplevelsebaserad/Äventyrspedagogik
  •   Gestaltterapi, ACT
  •   Systemteori, FFT
  •   NPF-Utredningar